ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Tender/Quotation Notices

Tender related documents can be download from bottom of the page.
Click on any row to see more details
Supply
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the supply of fabricated assemblies for an Ambhibian Pokkali Harvester at KCAET, Tavanur
13/12/2021 harvstr.pdf
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
supply and installation of equipment at RARS(SZ), Vellayani
19/12/2021 for details of items, please refer attached document
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
TENDER NOTICE - Supply - RARS Pattambi
15/12/2021 TENDER NOTICE - Supply - RARS Pattambi
Regional Agricultural Research Station, Pattambi
TENDER NOTICE - Purchase - Research Chemicals, Lab Wares, Glass Wares and Plastic Wares - RARS Pattambi
14/12/2021 TENDER NOTICE - Purchase - Research Chemicals, Lab Wares, Glass Wares and Plastic Wares - RARS Pattambi
Krishi Vigyan Kendra, Kottayam
Pulveriser for fish feed mill
07/12/2021 Quotation Notice
College of Agriculture, Padannakkad
Quotation for the supply of Sports Goods
06/12/2021 quotation_notice_sports_goods.pdf
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
Supply and Installation of equipments at Department of community Science
16/12/2021 Please refer to this document for details
Centre for e-Governance
Supply & installation of Desktop computer
10/12/2021 Tender notice
Kerala Agricultural University
Tender for Installation of Grid Connected Solar Rooftop Power Plant
13/12/2021 tender_notice_-_solar_rooftop_panel1.pdf
Kerala Agricultural University
Supply and Installation of Desktop Computer
10/12/2021 Notice
Integrated Farming Systems Research Station, Karamana
Spectrophotometer
02/12/2021 Quotation Notice
Kerala Agricultural University
Sealed Tenders on Competetive Basis are invited for the supply of chemicals
09/12/2021 tender_notice.pdf
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
E-tender for supply and installation of food calorimeter. Tender ID: 2021_KAU_454906_2
08/12/2021 e_tender.pdf
Auction
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kerala Agricultural University
മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള റീ ടെൻഡർ
08/12/2021 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള റീ ടെൻഡർ, മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട മരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
Kerala Agricultural University
മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള റീ ടെൻഡർ
08/12/2021 മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള റീ ടെൻഡർ, മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട മരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
Cashew Research Station, Madakkathara
Auction for Coconut
08/12/2021 Quotation Notice
Cashew Research Station, Madakkathara
Cashew Trees
10/12/2021 Quotation Notice
Work
Title Due Date Downloads Tender Docs (Zip file)
Kelappaji College of Agricultural Engineering & Technology, Tavanur
Quotations are invited for the repair of UPS under AICRP on PHET at KCAET, Tavanur
04/12/2021 upsrepr.pdf
Directorate of Physical Plant
30 KV UPS
10/12/2021 Tender Notice
Directorate of Physical Plant
Civil & Electrical Works
07/12/2021 Tender Notice
Regional Agriculture Research Station, Vellayani
Tender for construction of Net House Facility - at the Department of Plant Physiology, College of Agriculture, Vellayani
17/12/2021 short_tender_notice_net_house.pdf
Kerala Agricultural University
Supply, Installation, Testing and commissioning of CCTV Network
02/12/2021 tender_notice_cctv_1.pdf
Krishi Vigyan Kendra, Kottayam
Supply and installation of Floating fish feed machine
10/12/2021 Tender Notice
Kerala Agricultural University
Spares and repair work of Proteck XC115D Programmable Cutting Machine
03/12/2021 Tender Notice
Subscribe to Tenders

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019